Geheimhouding

De behandelaars van het IOPC werken in overeenstemming met de geldende regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de geldende regels van de beroepscode van het NIP en de NVVP. Dit betekent dat op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan bescherming van uw privacy. 

De relatie tussen cliënt en behandelaar is een vertrouwensrelatie. De behandelaar is verantwoordelijk voor geheimhouding van alle informatie die tijdens de consulten wordt verkregen. Ook als de behandeling is beëindigd, blijft deze bepaling van kracht. Als het verstrekken van informatie aan derden (bijvoorbeeld uw huisarts) of het opvragen van informatie van derden (bijvoorbeeld een eerdere behandelaar) van belang is, zal de behandelaar vooraf uw schriftelijke toestemming vragen. Deze machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken.

Dossier

De behandelaar beheert een dossier van de cliënt waarin hij voor de behandeling relevante stukken bewaart. Dit zijn de indicatiestelling, brieven van en over de cliënt, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Na beëindiging van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan de behandelaar verzoeken om het dossier eerder te vernietigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.